Kasa fiskalna uber

Na miejsca Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które powodują do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, oraz nie rzadko zarówno do utraty ludzkiego życia. Do wybuchu może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest realizowana, przetwarzana i składowana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zazwyczaj w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich a na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Organizacji Europejskiej, i stosowanego w gronu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty zajścia w utrzymanie dyrektywy ATEX całe tego pokroju urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX a być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użytkowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób robiących w centrum narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest przystosowywana do sprzętów będących swoje źródło zapłonu, gdyż w ich sukcesie jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej oraz wyższych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest koniecznym rozporządzeniem, to wśród korzyści płynących z zajęcia się temu zwykli można nazwać:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla zatrudnionych w punktach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuk, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do zakupu handlowego na placu Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny pracy a jednostek odpowiedzialnych.